Acties

2021

 • Bijdrage hoorzitting PS Gelderland 10 februari 2021

  Bijdrage van de Werkgroep Red Gelderland aan de hoorzitting van Provinciale Staten Gelderland 10 februari 2021 over het ‘Actualisatieplan 7 Omgevingsverordening’

  Geachte Statenleden,

  Als lid van de Werkgroep Red Gelderland spreek ik ook namens de natuur die niet zelf kan spreken en dringend behoefte heeft aan een stevige verdediging.

  Het woord zoönose. ben ik in de Nederlandse media nog nooit zo vaak tegengekomen als vorige week. Allereerst vanwege het boek van Esther Ouwehand, ‘Dieren kunnen de pest krijgen. En dan?’ Het antwoord op die vraag is simpel: dan zijn mensen het haasje. Daarnaast was er het artikel van Follow The Money van 3 februari: ‘Groei intensieve veehouderij leidt tot nieuwe dier-op-mens-ziekten’. Nu wonen 375.000 Gelderlanders binnen een straal van 2 km van een geitenhouderij. Zij liepen al een verhoogd risico op longontsteking en nu dus waarschijnlijk ook op een nieuwe zoönose.1

  De oplossing ligt in krimp/opheffing van de bioindustrie/intensieve veehouderij en het versterken van de natuur.

  Dat zien wij niet terug in het ‘Actualisatieplan 7 Omgevingsverordening’. De natuur wordt niet versterkt door de aanleg van zonne- en windparken, golfterreinen, woningbouw, horecagelegenheden en natuurbegraafplaatsen. Het idee alleen al dat een ecoduct een onderzoekslocatie kan zijn voor een natuurbegraafplaats, vindt de Werkgroep Red Gelderland een gotspe. Een ecoduct is een viaduct voor wilde dieren. Punt.

  Een plicht tot een Milieu Effect Rapportage is geen enkele garantie dat de natuur niet tekort wordt gedaan. In een MER wordt maar al te vaak naar de gewenste uitkomst toegerekend. De Commissievoor de MER kan omissies constateren, maar dit betekent niet dat die worden hersteld. Ze moeten daar eerst opdracht toe krijgen. Een voorbeeld is het nog altijd ontbreken van vliegveld Teuge in het MER van Lelystad Airport.

  Waar een wil is, wordt vrijwel altijd wel een weg gevonden om een plan de adc-toets te laten doorstaan. Zeker bij toepassing van de zogeheten salamitactiek.

  Bestaande natuur moet niet worden gezien als een verdienmodel. De natuur heeft intrinsieke waarde. Ook met betrekking tot de volksgezondheid. Dat heeft de coronacrisis eens te meer aangetoond. De druk op de natuur is er ook door toegenomen. Er is in Gelderland behoefte aan méér natuur, niet aan minder. Zelfs kleine stukjes nieuwe natuur, in de vorm van kleine bosjes ter grootte van een voetbalveld of zelfs ‘tiny forests’ met de afmeting van een tennisbaan, blijken al een behoorlijke positieve bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. Laten we niet vergeten dat dat na corona en het klimaat de derde en nog veel grotere crisis in aantocht is.2

  1 https://twitter.com/RedGelderland/status/1356909343715831811?s=20

  2 https://www.ugent.be/nl/actueel/bos-klein-belang-koolstof-wild-teken.htm

  https://www.wur.nl/nl/nieuws/Mini-stadsbosjes-zijn-goed-voor-de-biodiversiteit.htm1

  Met de bestaande natuur in Gelderland is het erbarmelijk gesteld, getuige het artikel in De Gelderlander dd 6 december 2019: ‘Kwetsbare Veluwe staat er slecht voor: ‘Het is dweilen met de kraan open’’3

  Dit is de uitkomst van een onderzoek in opdracht van de Europese Commissie door ecoloog John Janssen van de Wageningen Universiteit. Het gaat met name om de uitstoot van stikstofverbindingen, iets wat vrijwel elke activiteit met zich meebrengt. Het betreft weliswaar Natura2000-gebieden, maar het is een illusie om ervan uit te gaan dat het met veel andere natuur in Gelderland beter is gesteld.

  Voor eventuele ontwikkelingen op het gebied van recreatie, zonne- en windparken, horeca, golfterreinen en/of natuurbegraafplaatsen zou daarom extra natuur moeten komen. Naast Natura2000-gebieden, het GNN (de Gelderse Ecologische Hoofdstructuur) zou er een categorie recreatie- en ontwikkelingsnatuur gecreëerd moeten worden. Ontwikkelen blijkt in de praktijk namelijk een eufemistisch synoniem te zijn voor de groei van bedrijfsmatige activiteiten. De enige ontwikkeling die kan is natuurinclusief. Gelukkig zijn er de nodige initiatieven op dit gebied, zoals Aardpeer, Herenboeren, Land van Ons, Wij Land.

  De Werkgroep Red Gelderland roept Provinciale Staten mede namens de natuur op om het voorliggende Actualisatieplan 7 Omgevingsverordening, inclusief de aanpassingen op basis van de zienswijzen nog eens zeer kritisch tegen het licht te houden met in het achterhoofd de vragen ‘Is de natuur hiermee gediend?’ en ‘Is het plan nergens strijdig met vigerende wet- en regelgeving?’ Dit laatste ook om te voorkomen dat burgers, natuur- en milieuorganisaties weer naar de rechter moeten stappen. De enigen die daarbij winnen zijn de advocaten. Ook de provincie – en dus indirect weer de burger -zal nodeloos kosten maken. Intussen blijft de natuur de grote verliezer.

  Geachte Statenleden, bij de geringste twijfel over een wijziging in het Actualisatieplan 7 Omgevingsverordening ten nadele van de natuur zeggen wij: Red Gelderland – nu het nog kan!

  3https://www.gelderlander.nl/ede/kwetsbare-veluwe-staat-er-slecht-voor-het-is-dweilen-met-de-kraan-open~ab122809/2

 • november 2020

  Lees hier de zienswijze van de Werkgroep Red Gelderland op de (Ontwerp) Omgevingsverordening van de Provincie Gelderland:

  https://redgelderland.nl/actueel-2/zienswijze-rg-omgevingsverordening-prov-gelderland-november-2020-pdf/

  Luchtvaartnota: ‘Onverantwoord vliegen naar 2050’

  Naar aanleiding van de ‘Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050’ heeft de Werkgroep Red Gelderland een opiniestuk geschreven dat ook meteen de zienswijze op de Luchtvaartnota wordt. De Luchtvaartnota heeft als motto meegekregen ‘Verantwoord vliegen naar 2050’. Na lezing kwam Red Gelderland echter tot de conclusie dat dit beleid ‘Onverantwoord vliegen naar 2050’ is.

  Het stuk is geplaatst op de opiniesite van BNNVARA, www.joop.nl:
  https://joop.bnnvara.nl/opinies/groei-van-de-luchtvaart-is-geen-optie-meer

 • Bewoners: petitie voor voorwaarden aan staatssteun
  Petitie ondertekenen? Dat kan hier!

  Zes bewonersgroepen zijn een petitie gestart om de regering te verzoeken strenge voorwaarden te stellen aan de miljarden staatssteun die de luchtvaartindustrie op het punt staat te ontvangen.

  De steun moet volgens de zes alleen dan worden verleend als de sector akkoord gaat met een forse krimp van het aantal vluchten en het verplicht naleven van de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO op het gebied van geluid en uitstoot.

  (foto: Ben Koorengevel via Unsplash)
  Eerlijk belasten

  Ook willen zij dat de sector eindelijk eens op een eerlijke manier wordt belast, dat wil zeggen met onder meer CO2- en kerosine-belasting, maar ook via tickettaks en zou het nultarief voor de omzetbelasting moeten worden afgeschaft.

  De inkomsten van die belastingen kunnen dan worden geïnvesteerd in duurzaam openbaar vervoer, zoals snelle (Maglev-) treinen.

  De burgers in de actiegroepen maken zich zorgen over de effecten van de luchtvaart op de leefomgeving, de volksgezondheid en het klimaat.

  Zware belasting op leefomgeving

  Zij constateren dat de luchtvaartsector een veel te grote belasting legt op die leefomgeving en tegelijkertijd een te verwaarlozen bijdrage levert aan de publieke zaak.

  Ook zijn ze van mening dat de huidige systemen om CO2 te compenseren nauwelijks bijdragen tot een positief resultaat op het klimaat en al zeker niet opwegen tegen de explosieve groei van de afgelopen jaren.

  Géén banenmotor meer

  Schiphol is géén banenmotor meer en desondanks heeft de democratie nauwelijks vat meer op de sector. Ondanks toegezegde staatssteun worden duizenden medewerkers van de ene dag op de andere op straat gezet, aldus de groep.

  De zes bewonersgroepen zijn BTV-Rotterdam, Red Gelderland, SOS-Zaanstreek, Behoud Woongenot Aalsmeerbaan,  https://stichtingswab.nl/ en SchipholWatch.

  Organisaties die zich alsnog achter de petitie willen scharen, kunnen dit aan ons melden via info@schipholwatch.nl

 • Lelystad Airport in het licht van de nieuwe Luchtvaartnota
  Bijdrage voor het Landelijk Burgerberaad Luchtvaart (LBBL)

  Het vliegveld ‘Lelystad Airport’ heeft op het gebied van de commerciële luchtvaart geen
  toekomst. Wel kan het in de komende decennia als vanouds plaats blijven bieden aan
  General Aviation. Tegelijkertijd kunnen, zowel op als nabij het huidige vliegveld, velerlei
  mogelijkheden tot ontwikkeling gebracht worden op het gebied van mobiliteit en innovatie.
  Hiertoe zal de eigenaar van het vliegveld, de Schiphol Group, haar ondernemingsplan
  grondig moeten wijzigen – met de nadruk op het begrip ‘grondig’ – en kan zij van Lelystad
  een proeftuin maken voor de benodigde stappen in de richting van een circulaire economie.
  Te denken valt aan de opwekking van duurzame energie, het bouwen van een universiteit
  voor innovatie en nieuwe technologie, een station en knooppunt voor treinen, bussen,
  hyperloop en andere vormen van duurzame mobiliteit, het bouwen van woningen volgens
  de beginselen van het ‘passief-bouwen’, het aanleggen van veelsoortige natuurgebieden en
  uiteraard het realiseren van meer kleinschalige kringlooplandbouw. Het reanimeren van het
  MC Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad zou deze nieuwe koers kunnen vergezellen.
  Bij dit alles moet, in het kader van welk toekomstplan dan ook, rekening gehouden worden
  met het gegeven dat de provincie Flevoland nu nog slechts vier meter onder de zeespiegel
  ligt, maar dat men daar na 2050, al dan niet geleidelijk, een ongewis aantal meters bij op zal
  moeten gaan tellen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet hieraan volop
  aandacht besteden en een langetermijnvisie ontwikkelen.
  Steeds minder mensen twijfelen eraan dat deze zeespiegelstijging grote verschuivingen in
  ons land zal veroorzaken, vooral in de laagst gelegen gebieden zoals Flevoland. Zo dicht bij
  de IJsselmonding gelegen, zou Lelystad Airport, inclusief het omliggend terrein, een
  interessante functie kunnen gaan vervullen. Nog voordat de nood werkelijk aan de man is,
  dient men maximaal vóór te sorteren op de bijzondere complicaties en moet men investeren
  in bijvoorbeeld de zoetwatervoorziening die in toenemende mate onder druk zal komen te
  staan. Nog voordat het jaar 2050 is aangebroken, zal het faciliteren van vakantievluchten op
  Lelystad Airport een volstrekt archaïsche aangelegenheid geworden zijn.
  Namens de werkgroep Red Gelderland,

  Odile Rijken
  12 januari 2020

 • Petitie van de Werkgroep Red Gelderland ‘Alle Gelderse Natura 2000-gebieden moeten blijven’

  Teken hier de petitie van de Werkgroep Red Gelderland:
  https://petities.nl/petitions/alle-gelderse-natura-2000-gebieden-moeten-blijven?locale=nl

  Het gaat slecht met de natuur in Gelderland, ook met vele van de vijftien Natura 2000-gebieden. De reden? Te veel stikstof. De Raad van State heeft niet voor niets een streep gehaald door de sjoemelwet PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). De Natura 2000-gebieden moeten dus juist beter worden beschermd en versterkt. Dat vindt het provinciebestuur van Gelderland niet; voor Gedeputeerde Staten rust er geen taboe op het opheffen van deze Europese beschermde status op een aantal gebieden.  Daarom is de Werkgroep Red Gelderland een petitie gestart: “Alle Gelderse Natura 2000-gebieden moeten blijven.”

  Dat vindt de Werkgroep Red Gelderland de wereld op z’n kop. Omdat door stikstofuitstoot op de pof gebieden als het Wooldse Veen en de Veluwe er slecht aan toe zijn, moeten ze zeker niet nog slechter beschermd worden. om meer stikstof te kunnen uitstoten. Dit zou ruimte kunnen creëren voor bijvoorbeeld de uitbreiding van Lelystad Airport en megastallen.

  Fotograaf: Ank van der Bilt

  De Gelderse natuur is van onschatbare waarde voor heel Nederland. In Gelderland liggen vijftien Natura 2000-gebieden, waarvan de Veluwe het bekendst is. Het bestuur van de Provincie Gelderland mag geen Natura 2000-gebieden opgeven, maar moet zich juist inspannen voor het behoud en de verbetering ervan. Daartoe roept Red Gelderland op in de petitie ‘Alle Gelderse   Natura 2000-gebieden moeten blijven”. De petitie zal worden aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland.

  Natura 2000 is een beschermde status van de Europese Unie, maar is niet door ‘Brussel’ opgelegd. De Nederlandse overheid heeft deze gebieden in Gelderland zelf aangemeld bij de Europese Unie. Dat brengt een zorgplicht met zich mee. De provinciebesturen van Noord-Brabant, Noord- en Zuid-Holland hebben de regering al gemeld: “Handen af van onze Natura 2000-gebieden!”. Het provinciebestuur van Gelderland niet. Gelderse gedeputeerde Peter Drenth heeft gesteld dat er geen taboe rust op het opheffen van het Natura 2000-stempel van bepaalde gebieden.

2019

 • Deelname aan ‘Protestival’ van Greenpeace op Schiphol
  14 en 15 december
 • Informatiemiddag georganiseerd door de Werkgroep Red Gelderland
  09/11/2019

  Informatiemiddag georganiseerd door de Werkgroep Red Gelderland over klimaat, luchtvaart, het stikstofprobleem, afval en actievoeren, met als sprekers:

  • Aardwetenschapper Ko van Huissteden over de groeiende klimaatverandering.
  • Ecoloog Arnold van den Burg over de gevolgen van de te hoge stikstofdepositie voor de natuur op de Veluwe
  • Paul Hendriksen, deskundige op gebied van transitie en duurzaamheid, over de acties van Extinction Rebellion
  • Corine van Huissteden over het ‘Protestival’ van Greenpeace op Schiphol in het kader van de ‘Noodlanding voor het klimaat’. Hiervoor had Red Gelderlander op 6 juli een brainstormsessie georganiseerd
  • Tiphaine Bresser van Zero/Less Waste Apeldoorn over zo afvalvrij mogelijk leven

  En als speciale gast was Suzanne Kröger, o.a. woordvoerder luchtvaart en spoor in de Tweede Kamer voor GroenLinks.

  Tiphaine Bresser
  Ko van Huissteden
  Arnold van den Burg
  Paul Hendriksen

 • Deelname aan de actie van Greenpeace bij het hoofdkantoor van de Schiphol Group
  11/09/2019

  https://hcnieuws.nl/lokaal/natuur-en-milieu/greenpeace-voert-actie-bij-hoofdkantoor-schiphol-group-637589

 • Succesvolle crowdfunding campagne
  Zomer

  Alle acties die Red Gelderland voert, hebben in principe een budget van nul euro. De leden, allen vrijwilligers, betalen  hun reis- en telefoonkosten zelf. Omdat onder meer stickers en flyers (druk)kosten met zich meebrengen, heeft Red Gelderland een succesvolle crowdfunding campagne  gehouden. Ook zochten we vrijwilligers die voor ons onder meer een logo konden ontwerpen en de website konden opzetten. Ook dat is gelukt. Nogmaals dank aan iedereen die heeft bijgedragen!

 • Reactie op het rapport over vliegverkeer over Apeldoorn in De Stentor
  20/08/2019

  https://www.destentor.nl/apeldoorn/red-gelderland-is-apeldoorn-nu-ook-aan-het-schiphollen~a9471a6e/

 • Zienswijze internetconsultatie over het toestaan van zichtvliegen in het donker op vliegveld Teuge
  05/08/2019

  Zienswijze van de Werkgroep Red Gelderland ten behoeve van de internetconsultatie met betrekking
  tot ‘Wijziging vrijstelling Besluit Luchtverkeer 2014, Zichtvliegen buiten de daglichtperiode’.
  De Werkgroep Red Gelderland realiseert zich terdege dat een internetconsultatie voor het indienen
  van zienswijzen slechts een formaliteit is in het (besluitvormings)proces en dat alle aangedragen
  argumenten zullen worden afgedaan als niet ter zake doend., omdat het besluit van het Ministerie
  van Infrastructuur en Waterstaat toch al vaststaat. Het artikel van Investico onderzoeksjournalisten,
  ‘Onderzoek: de stille dood van een milieuwet. Normen versoepelen, stankoverlast slikken’, op 24 juli
  2019 gepubliceerd in De Groene Amsterdammer1 betreft lokale en provinciale overheden. Onze
  ervaring is echter dat de handelwijze van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet anders
  is. Desondanks dient Werkgroep Red Gelderland bij deze een zienswijze in.


  Wij maken bezwaar tegen het verder gedeeltelijk opheffen van het vliegverbod voor VFR-vluchten
  (Visual Flight Rules, vluchten volgens zichtvliegvoorschriften) – vluchten van de kleine luchtvaart -–
  buiten de Uniforme Daglicht Periode (UDP). Dit betekent namelijk een verdere aantasting van de
  stille/rustige uren en mogelijke (verdere) mogelijk toenemende slaapverstoring van met name jonge
  kinderen. De eerste stap hiertoe is in 2016 al gezet door het toestaan van lesvluchten buiten de UDP.
  Aanvankelijk zal het ook nu om een beperkt aantal vluchten gaan, maar als het verbod eenmaal is
  opgeheven, wordt verdere verruiming steeds gemakkelijker en zal het aantal vluchten toenemen,
  zoals al decennialang te doen gebruikelijk is in de luchtvaart. Dit vindt de Werkgroep Red Gelderland
  niet aanvaardbaar. De stilte en de rust in Gelderland – behorend tot de kernwaarden van deze
  provincie – staat reeds enorm onder druk, alleen al door het toenemende lawaai van vliegtuigen.

  Ook vrezen wij dat bij het toenemen van het aantal vluchten buiten de UDP, luchthavens voor de
  kleine luchtvaart, in het geval van Gelderland vliegveld Teuge, zullen gaan investeren in
  baanverlichting (voor zover dat nog niet is gebeurd). Een dergelijke investering zal men ook willen
  terugverdienen, dus zal worden ingezet op (nog) meer vliegen in het donker.
  VFR-vliegen in het donker brengt, ondanks de risicomitigerende maatregelen, ook extra risico’s op
  het gebied van de vliegveiligheid met zich mee. Red Gelderland dringt er dan ook met klem op aan
  dat het voornemen tot het (gedeeltelijk) opheffen van het verbod eerst wordt voorgelegd aan de
  Onderzoeksraad voor de Veiligheid voor een bindend advies.
  Daarnaast plaatsen wij grote vraagtekens bij de handhaving door de ILT. Wij vrezen een vergelijkbare
  situatie als bij de handhaving van nachtvluchten op Schiphol, of beter, het achterwege blijven
  daarvan. Mede gezien het beperkte aantal vluchten, is onze inschatting dat een frequente
  monitoring door de ILT praktisch niet uitvoerbaar zal blijken te zijn.
  Het opheffen van het vliegverbod voor VFR-vluchten buiten de UDP loopt ook vooruit op het nog vast
  te stellen nieuwe Luchthavenbesluit voor vliegveld Teuge, dat volgens onze informatie gepland staat
  voor later dit jaar. Hiervoor moet ook nog een nieuwe Milieu Effect Rapportage worden opgesteld.
  De Werkgroep Red Gelderland pleit ervoor het besluit tot eventuele opheffing van het vliegverbod
  buiten de UDP ten minste uit te stellen tot deze procedure volledig is afgerond. De (milieu)kaders zijn
  immers nog niet bekend en er kan dus ook niet worden vastgesteld of opheffing van het verbod
  binnen de nieuwe (milieu)kaders van vliegveld Teuge zal vallen.
  Red Gelderland vindt dat er, alvorens een definitief besluit genomen wordt over het (gedeeltelijk)
  opheffen van het vliegverbod voor VFR-vluchten buiten de UDP om, een eerlijke en onafhankelijke
  Milieu Effect Rapportage moet worden opgesteld, waarin het cumulatieve vliegtuiggeluid voor de
  1 https://www.groene.nl/artikel/normen-versoepelen-stankoverlast-slikken

  regio/gemeentes/dorpen rond vliegveld Teuge wordt onderzocht en vastgesteld. Daar moet dus het
  totale vliegtuiggeluid van vliegveld Teuge, vliegbasis Deelen, het huidige Schiphol-verkeer en het
  geplande toekomstige vliegverkeer van Lelystad Airport in worden meegewogen.
  Red Gelderland roept minister Van Nieuwenhuizen op om de gezondheidsnorm voor vliegtuiggeluid
  van de World Health Organization (WHO) van 45dB Lden als absolute bovengrens aan te houden.
  Apeldoorn, 1 augustus 2019

 • Brainstormsessie met Greenpeace
  06/07/2019

  Brainstormsessie van Greenpeace en de Werkgroep Red Gelderland in Apeldoorn in het kader van de ‘Noodlanding voor het klimaat’. Ruim twintig mensen hebben in groepjes ideeën bedacht voor een actie tegen de groei van de luchtvaart. Bij twee groepen was één van de ideeën was een festival. Op 14 en 15 december heeft het Protestival op Schiphol plaatsgevonden.

 • Kantinetour van Suzanne Kröger (GroenLinks) in Ede
  21/04/2019

  Om input te verzamelen voor haar luchtvaartnota ‘Luchtvaart op de rails’ heeft Tweede Kamerlid voor GroenLinks een kantinetour door Nederland gemaakt. Tijdens de sessie in Ede heeft Red Gelderland meegepraat.

 • Ontvangst Domela Nieuwenhuis-trofee van SP Nederland en SP Apeldoorn
  6 maart

  Geen eigen actie, maar wel een eer: de Werkgroep Red Gelderland kreeg uit handen van partijvoorzitter Ron Meyer van de SP de Domela Nieuwenhuis-bokaal, als derde in Nederland. Op voordracht van de Apeldoornse fractievoorzitter Sunita Biharie.

  Hoewel Red Gelderland geen politieke kleur heeft, is het een enorme opsteker voor wat we in korte tijd hebben gedaan.

  https://twitter.com/DJFreezNL/status/1103391942975651840?s=20

 • Presentatie ‘Lelystad Airport in vogelvlucht’ voor Code Oranje in Harderwijk
  05/03/2019

  In de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten, nodigde Code Oranje de Werkgroep Red Gelderland uit om de kandidaten te informeren over Lelystad Airport.

 • Te gast in talkshow ‘De week van Gelderland’ i.v.m. carnavalskraker ‘Effe wachten… vliegtuig’
  01/03/2019

  Samen met Red de Rust in Hoenderloo was de Werkgroep Red Gelderland te gast in de wekelijkse talkshow van Omroep Gelderland, ‘De week van Gelderland, zowel op radio als  tv. De aanleiding was de gezamenlijke carnavalskraker ‘Effe wachten… vliegtuig’, maar er werden ook serieuze vragen gesteld over Lelystad Airport.

  https://www.youtube.com/watch?v=j9u2TdsqqyI
 • Release carnavalskraker ‘Effe wachten… vliegtuig’
  26/02/2019

  ‘Effe wachten… vliegtuig’ is een onvervalste Veluwse carnavalskraker waarin Banjo Eekhoorn, alias Prins Carnaval, de draak steekt met de uitbreidingsplannen van Lelystad Airport. Opnieuw werkten de Werkgroep Red Gelderland en Red de Rust in Hoenderloo samen aan een muzikaal protest, waarbij ook gelachen kan worden.

  Op de melodie van het ‘Pizzalied’ van André van Duin hebben de actiegroepen een nieuwe tekst geschreven die door de rasechte Veluwenaar Banjo Eekhoorn is ingezongen. Voor degenen die het Veluws dialect niet (zo goed) beheersen, is  het lied volledig ondertiteld in de videoclip. Dus iedereen kan meezingen. Ook met de oproep van Banjo: “Dus roep zo hard je kan: ‘Stop vliegveld Lelystad meteen!’”

  ‘Effe wachten… vliegtuig’ is inmiddels zo’n drieduizend keer bekeken op YouTube.

  https://www.youtube.com/watch?v=ryAAs5RNxvM
 • Meegedebatteerd tijdens het Veluwedebat nav verkiezingen Provinciale Staten
  15/02/2019

  Kwartaaltijdschrift ‘De Nieuwe Veluwe’ organiseerde het Veluwedebat in het kader van de verkiezingen voor Provinciale Staten. Een van de belangrijke discussieonderwerpen in het Schip van Blaauw in Wageningen was Lelystad Airport.
  https://twitter.com/PatrickAJansen/status/1096445943224958977?s=20

 • Presentatie ‘Lelystad Airport in vogelvlucht’ bij SP Wageningen
  25/02/2019

  Tijdens het SP-Café over Lelystad Airport in Vreemde Streken, Wageningen, heeft Red Gelderland de presentatie ‘Lelystad Airport in vogelvlucht’ gegeven.

 • Avond over de toekomst van de agrarische sector van de Partij voor de Dieren Apeldoorn
  28/01/2019

  Een interessante discussie-avond over de toekomst van de agrarische sector, met als sprekers onder anderen

  • Maaike Moulijn (fractievoorzitter PvdD Apeldoorn)
  • Johan Vollenbroek (Burgernetwerk Leefmilieu) 
  • Fréderique Schouten (Caring Vets)
  • Boki Luske (Louis Bolk Instituut)
  • Wethouder Jeroen Joon (VVD)

  Boeren, burgers, politici en deskundigen gingen respectvol met elkaar in discussie over de toekomst van de agrarische sector en het spanningsveld tussen de belasting van het milieu en de noodzaak van voedselproductie. Red Gelderland heeft actief meegedaan.

  PVDD Apeldoorn:
  https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/boeiende-discussieavond-toekomst-agrarische-sector

 • Stilteprotest stadhuis Apeldoorn
  10/01/2019

  De Werkgroep Red Gelderland en Red de Rust in Hoenderloo hebben een gezamenlijk stilteprotest gehouden in de hal van het stadhuis in Apeldoorn, voorafgaand aan een debat over Lelystad Airport. Het doel was de aanwezigen, onder wie de wethouder, ambtenaren, raadsleden en inwoners van Apeldoorn te laten ervaren hoe kwetsbaar stilte is. Stilte, die verloren gaat door de (laag)vliegroutes van Lelystad Airport.

  Omroep Gelderland:
  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2395795/Oorverdovend-stilteprotest-richting-Lelystad-Airport-maakt-indruk-in-Apeldoorn

  Apeldoorns Stadsblad:
  https://www.apeldoornsstadsblad.nl/nieuws/algemeen/619241/wethouder-gemeenteraad-en-inwoners-apeldoorn-onder-indruk-van-stilteprotes?redir

2018