Actueel

De website is in opbouw, er wordt aan gewerkt.

Bewoners: petitie voor voorwaarden aan staatssteun

Zes bewonersgroepen zijn een petitie gestart om de regering te verzoeken strenge voorwaarden te stellen aan de miljarden staatssteun die de luchtvaartindustrie op het punt staat te ontvangen.

De steun moet volgens de zes alleen dan worden verleend als de sector akkoord gaat met een forse krimp van het aantal vluchten en het verplicht naleven van de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO op het gebied van geluid en uitstoot.

(foto: Ben Koorengevel via Unsplash)
Eerlijk belasten

Ook willen zij dat de sector eindelijk eens op een eerlijke manier wordt belast, dat wil zeggen met onder meer CO2- en kerosine-belasting, maar ook via tickettaks en zou het nultarief voor de omzetbelasting moeten worden afgeschaft.

De inkomsten van die belastingen kunnen dan worden geïnvesteerd in duurzaam openbaar vervoer, zoals snelle (Maglev-) treinen.

De burgers in de actiegroepen maken zich zorgen over de effecten van de luchtvaart op de leefomgeving, de volksgezondheid en het klimaat.

Zware belasting op leefomgeving

Zij constateren dat de luchtvaartsector een veel te grote belasting legt op die leefomgeving en tegelijkertijd een te verwaarlozen bijdrage levert aan de publieke zaak.

Ook zijn ze van mening dat de huidige systemen om CO2 te compenseren nauwelijks bijdragen tot een positief resultaat op het klimaat en al zeker niet opwegen tegen de explosieve groei van de afgelopen jaren.

Géén banenmotor meer

Schiphol is géén banenmotor meer en desondanks heeft de democratie nauwelijks vat meer op de sector. Ondanks toegezegde staatssteun worden duizenden medewerkers van de ene dag op de andere op straat gezet, aldus de groep.

De zes bewonersgroepen zijn BTV-Rotterdam, Red Gelderland, SOS-Zaanstreek, Behoud Woongenot Aalsmeerbaan,  https://stichtingswab.nl/ en SchipholWatch.

Organisaties die zich alsnog achter de petitie willen scharen, kunnen dit aan ons melden via info@schipholwatch.nl.

Lelystad Airport in het licht van de nieuwe luchtvaartnota

Het vliegveld ‘Lelystad Airport’ heeft op het gebied van de commerciële luchtvaart geen
toekomst. Wel kan het in de komende decennia als vanouds plaats blijven bieden aan
General Aviation. Tegelijkertijd kunnen, zowel op als nabij het huidige vliegveld, velerlei
mogelijkheden tot ontwikkeling gebracht worden op het gebied van mobiliteit en innovatie.
Hiertoe zal de eigenaar van het vliegveld, de Schiphol Group, haar ondernemingsplan
grondig moeten wijzigen – met de nadruk op het begrip ‘grondig’ – en kan zij van Lelystad
een proeftuin maken voor de benodigde stappen in de richting van een circulaire economie.
Te denken valt aan de opwekking van duurzame energie, het bouwen van een universiteit
voor innovatie en nieuwe technologie, een station en knooppunt voor treinen, bussen,
hyperloop en andere vormen van duurzame mobiliteit, het bouwen van woningen volgens
de beginselen van het ‘passief-bouwen’, het aanleggen van veelsoortige natuurgebieden en
uiteraard het realiseren van meer kleinschalige kringlooplandbouw. Het reanimeren van het
MC Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad zou deze nieuwe koers kunnen vergezellen.
Bij dit alles moet, in het kader van welk toekomstplan dan ook, rekening gehouden worden
met het gegeven dat de provincie Flevoland nu nog slechts vier meter onder de zeespiegel
ligt, maar dat men daar na 2050, al dan niet geleidelijk, een ongewis aantal meters bij op zal
moeten gaan tellen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet hieraan volop
aandacht besteden en een langetermijnvisie ontwikkelen.
Steeds minder mensen twijfelen eraan dat deze zeespiegelstijging grote verschuivingen in
ons land zal veroorzaken, vooral in de laagst gelegen gebieden zoals Flevoland. Zo dicht bij
de IJsselmonding gelegen, zou Lelystad Airport, inclusief het omliggend terrein, een
interessante functie kunnen gaan vervullen. Nog voordat de nood werkelijk aan de man is,
dient men maximaal vóór te sorteren op de bijzondere complicaties en moet men investeren
in bijvoorbeeld de zoetwatervoorziening die in toenemende mate onder druk zal komen te
staan. Nog voordat het jaar 2050 is aangebroken, zal het faciliteren van vakantievluchten op
Lelystad Airport een volstrekt archaïsche aangelegenheid geworden zijn.
Namens de werkgroep Red Gelderland,

Odile Rijken
12 januari 2020

Via onderstaande link kunt u onze petitie tekenen.

https://petities.nl/petitions/alle-gelderse-natura-2000-gebieden-moeten-blijven?locale=nl

Apeldoorn, 1 augustus 2019

https://www.groene.nl/artikel/normen-versoepelen-stankoverlast-slikken