Zienswijze internetconsultatie over het toestaan van zichtvliegen in het donker op vliegveld Teuge

05/08/2019

Zienswijze van de Werkgroep Red Gelderland ten behoeve van de internetconsultatie met betrekking
tot ‘Wijziging vrijstelling Besluit Luchtverkeer 2014, Zichtvliegen buiten de daglichtperiode’.
De Werkgroep Red Gelderland realiseert zich terdege dat een internetconsultatie voor het indienen
van zienswijzen slechts een formaliteit is in het (besluitvormings)proces en dat alle aangedragen
argumenten zullen worden afgedaan als niet ter zake doend., omdat het besluit van het Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat toch al vaststaat. Het artikel van Investico onderzoeksjournalisten,
‘Onderzoek: de stille dood van een milieuwet. Normen versoepelen, stankoverlast slikken’, op 24 juli
2019 gepubliceerd in De Groene Amsterdammer1 betreft lokale en provinciale overheden. Onze
ervaring is echter dat de handelwijze van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet anders
is. Desondanks dient Werkgroep Red Gelderland bij deze een zienswijze in.


Wij maken bezwaar tegen het verder gedeeltelijk opheffen van het vliegverbod voor VFR-vluchten
(Visual Flight Rules, vluchten volgens zichtvliegvoorschriften) – vluchten van de kleine luchtvaart -–
buiten de Uniforme Daglicht Periode (UDP). Dit betekent namelijk een verdere aantasting van de
stille/rustige uren en mogelijke (verdere) mogelijk toenemende slaapverstoring van met name jonge
kinderen. De eerste stap hiertoe is in 2016 al gezet door het toestaan van lesvluchten buiten de UDP.
Aanvankelijk zal het ook nu om een beperkt aantal vluchten gaan, maar als het verbod eenmaal is
opgeheven, wordt verdere verruiming steeds gemakkelijker en zal het aantal vluchten toenemen,
zoals al decennialang te doen gebruikelijk is in de luchtvaart. Dit vindt de Werkgroep Red Gelderland
niet aanvaardbaar. De stilte en de rust in Gelderland – behorend tot de kernwaarden van deze
provincie – staat reeds enorm onder druk, alleen al door het toenemende lawaai van vliegtuigen.

Ook vrezen wij dat bij het toenemen van het aantal vluchten buiten de UDP, luchthavens voor de
kleine luchtvaart, in het geval van Gelderland vliegveld Teuge, zullen gaan investeren in
baanverlichting (voor zover dat nog niet is gebeurd). Een dergelijke investering zal men ook willen
terugverdienen, dus zal worden ingezet op (nog) meer vliegen in het donker.
VFR-vliegen in het donker brengt, ondanks de risicomitigerende maatregelen, ook extra risico’s op
het gebied van de vliegveiligheid met zich mee. Red Gelderland dringt er dan ook met klem op aan
dat het voornemen tot het (gedeeltelijk) opheffen van het verbod eerst wordt voorgelegd aan de
Onderzoeksraad voor de Veiligheid voor een bindend advies.
Daarnaast plaatsen wij grote vraagtekens bij de handhaving door de ILT. Wij vrezen een vergelijkbare
situatie als bij de handhaving van nachtvluchten op Schiphol, of beter, het achterwege blijven
daarvan. Mede gezien het beperkte aantal vluchten, is onze inschatting dat een frequente
monitoring door de ILT praktisch niet uitvoerbaar zal blijken te zijn.
Het opheffen van het vliegverbod voor VFR-vluchten buiten de UDP loopt ook vooruit op het nog vast
te stellen nieuwe Luchthavenbesluit voor vliegveld Teuge, dat volgens onze informatie gepland staat
voor later dit jaar. Hiervoor moet ook nog een nieuwe Milieu Effect Rapportage worden opgesteld.
De Werkgroep Red Gelderland pleit ervoor het besluit tot eventuele opheffing van het vliegverbod
buiten de UDP ten minste uit te stellen tot deze procedure volledig is afgerond. De (milieu)kaders zijn
immers nog niet bekend en er kan dus ook niet worden vastgesteld of opheffing van het verbod
binnen de nieuwe (milieu)kaders van vliegveld Teuge zal vallen.
Red Gelderland vindt dat er, alvorens een definitief besluit genomen wordt over het (gedeeltelijk)
opheffen van het vliegverbod voor VFR-vluchten buiten de UDP om, een eerlijke en onafhankelijke
Milieu Effect Rapportage moet worden opgesteld, waarin het cumulatieve vliegtuiggeluid voor de
1 https://www.groene.nl/artikel/normen-versoepelen-stankoverlast-slikken

regio/gemeentes/dorpen rond vliegveld Teuge wordt onderzocht en vastgesteld. Daar moet dus het
totale vliegtuiggeluid van vliegveld Teuge, vliegbasis Deelen, het huidige Schiphol-verkeer en het
geplande toekomstige vliegverkeer van Lelystad Airport in worden meegewogen.
Red Gelderland roept minister Van Nieuwenhuizen op om de gezondheidsnorm voor vliegtuiggeluid
van de World Health Organization (WHO) van 45dB Lden als absolute bovengrens aan te houden.
Apeldoorn, 1 augustus 2019

Dit vind je misschien ook leuk...