Lelystad Airport in het licht van de nieuwe Luchtvaartnota

Bijdrage voor het Landelijk Burgerberaad Luchtvaart (LBBL)

Het vliegveld ‘Lelystad Airport’ heeft op het gebied van de commerciële luchtvaart geen
toekomst. Wel kan het in de komende decennia als vanouds plaats blijven bieden aan
General Aviation. Tegelijkertijd kunnen, zowel op als nabij het huidige vliegveld, velerlei
mogelijkheden tot ontwikkeling gebracht worden op het gebied van mobiliteit en innovatie.
Hiertoe zal de eigenaar van het vliegveld, de Schiphol Group, haar ondernemingsplan
grondig moeten wijzigen – met de nadruk op het begrip ‘grondig’ – en kan zij van Lelystad
een proeftuin maken voor de benodigde stappen in de richting van een circulaire economie.
Te denken valt aan de opwekking van duurzame energie, het bouwen van een universiteit
voor innovatie en nieuwe technologie, een station en knooppunt voor treinen, bussen,
hyperloop en andere vormen van duurzame mobiliteit, het bouwen van woningen volgens
de beginselen van het ‘passief-bouwen’, het aanleggen van veelsoortige natuurgebieden en
uiteraard het realiseren van meer kleinschalige kringlooplandbouw. Het reanimeren van het
MC Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad zou deze nieuwe koers kunnen vergezellen.
Bij dit alles moet, in het kader van welk toekomstplan dan ook, rekening gehouden worden
met het gegeven dat de provincie Flevoland nu nog slechts vier meter onder de zeespiegel
ligt, maar dat men daar na 2050, al dan niet geleidelijk, een ongewis aantal meters bij op zal
moeten gaan tellen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet hieraan volop
aandacht besteden en een langetermijnvisie ontwikkelen.
Steeds minder mensen twijfelen eraan dat deze zeespiegelstijging grote verschuivingen in
ons land zal veroorzaken, vooral in de laagst gelegen gebieden zoals Flevoland. Zo dicht bij
de IJsselmonding gelegen, zou Lelystad Airport, inclusief het omliggend terrein, een
interessante functie kunnen gaan vervullen. Nog voordat de nood werkelijk aan de man is,
dient men maximaal vóór te sorteren op de bijzondere complicaties en moet men investeren
in bijvoorbeeld de zoetwatervoorziening die in toenemende mate onder druk zal komen te
staan. Nog voordat het jaar 2050 is aangebroken, zal het faciliteren van vakantievluchten op
Lelystad Airport een volstrekt archaïsche aangelegenheid geworden zijn.
Namens de werkgroep Red Gelderland,

Odile Rijken
12 januari 2020

Dit vind je misschien ook leuk...