Over Red Gelderland

De Werkgroep Red Gelderland is voor een stop op de luchtvaartgroei en op de dreigende uitbreiding van Lelystad Airport, voor natuurvolgend bosbeheer, voor duurzame landbouw, voor hernieuwbare energie, voor dierenwelzijn, voor handhaving van beleid, voor rust en schone lucht.

De ruim dertig Gelderse natuurgebieden vormen de longen van Nederland. Vijftien daarvan hebben de Natura2000-status en genieten dus Europese bescherming.

Mensen die al hun hele leven in Gelderland wonen weten het, de velen uit de Randstad die naar Gelderland zijn verhuisd weten het, net als de talloze vakantiegangers en recreanten: de kernwaarden van Gelderland, natuur, rust en schone lucht, staan onder druk. De explosief gegroeide luchtvaart, de uitbreiding van Lelystad Airport met lange laagvliegroutes, de mogelijke heropening van vliegbasis Deelen, de bio-industrie met megastallen (mogelijke herbouw van de Knorhof), het ‘ontgastoerisme’ van schepen op de Rijn, het bij herhaling overtreden van de regels door afvalverwerkingsbedrijf Vink – dit is slechts een greep uit de actuele dossiers die natuur, rust en schone lucht bedreigen. De Werkgroep Red Gelderland zet zich in om deze zaken op de agenda te krijgen (en vervolgens te houden) van politici en beleidsmakers op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Zonodig zal Red Gelderland de aandacht van de media opzoeken.

Red Gelderland hoort ook graag wat er speelt onder de Gelderlanders. Aarzelt u dus niet om een bericht te sturen naar: info@redgelderland.nl

Zienswijze van de Werkgroep Red Gelderland ten behoeve van de internetconsultatie met betrekking tot ‘Wijziging vrijstelling Besluit Luchtverkeer 2014, Zichtvliegen buiten de daglichtperiode’.

De Werkgroep Red Gelderland realiseert zich terdege dat een internetconsultatie voor het indienen van zienswijzen slechts een formaliteit is in het (besluitvormings)proces en dat alle aangedragen argumenten zullen worden afgedaan als niet ter zake doend., omdat het besluit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toch al vaststaat.  Het artikel van Investico onderzoeksjournalisten, ‘Onderzoek: de stille dood van een milieuwet. Normen versoepelen, stankoverlast slikken’,  op 24 juli 2019 gepubliceerd in De Groene Amsterdammer betreft lokale en provinciale overheden. Onze ervaring is echter dat de  handelwijze van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet anders is. Desondanks dient Werkgroep Red Gelderland bij deze een zienswijze in.

Wij maken bezwaar tegen het verder gedeeltelijk opheffen van het vliegverbod voor VFR-vluchten (Visual Flight Rules, vluchten volgens zichtvliegvoorschriften) – vluchten van de kleine luchtvaart -– buiten de Uniforme Daglicht Periode (UDP). Dit betekent namelijk een verdere aantasting van de stille/rustige uren en mogelijke (verdere) mogelijk toenemende slaapverstoring van met name jonge kinderen. De eerste stap hiertoe is in 2016 al gezet door het toestaan van lesvluchten buiten de UDP. Aanvankelijk zal het ook nu om een beperkt aantal vluchten gaan, maar als het verbod eenmaal is opgeheven, wordt verdere verruiming steeds gemakkelijker en zal het aantal vluchten toenemen, zoals al decennialang te doen gebruikelijk is in de luchtvaart. Dit vindt de Werkgroep Red Gelderland niet aanvaardbaar. De stilte en de rust in Gelderland – behorend tot de kernwaarden van deze provincie – staat reeds enorm onder druk, alleen al door het toenemende lawaai van vliegtuigen.

Ook  vrezen wij dat bij het toenemen van het aantal  vluchten buiten de UDP, luchthavens voor de kleine luchtvaart, in het geval van Gelderland vliegveld Teuge, zullen gaan investeren in baanverlichting (voor zover dat nog niet is gebeurd). Een dergelijke investering zal men ook willen terugverdienen, dus zal worden ingezet op (nog) meer vliegen in het donker.

VFR-vliegen in het donker brengt, ondanks de risicomitigerende maatregelen, ook extra risico’s op het gebied van de vliegveiligheid met zich mee. Red Gelderland dringt er dan ook met klem op aan dat het voornemen tot het (gedeeltelijk) opheffen van het verbod eerst wordt voorgelegd aan de Onderzoeksraad voor de Veiligheid voor een bindend advies.

Daarnaast plaatsen wij grote vraagtekens bij de handhaving door de ILT. Wij vrezen een vergelijkbare situatie als bij de handhaving van nachtvluchten op Schiphol, of beter, het achterwege blijven daarvan. Mede gezien het beperkte aantal vluchten, is onze inschatting dat een frequente monitoring door de ILT praktisch niet uitvoerbaar zal blijken te zijn.

Het opheffen van het vliegverbod voor VFR-vluchten buiten de UDP loopt ook vooruit op het nog vast te stellen nieuwe Luchthavenbesluit voor vliegveld Teuge, dat volgens onze informatie gepland staat voor later dit jaar. Hiervoor moet ook nog een nieuwe Milieu Effect Rapportage worden opgesteld. De Werkgroep Red Gelderland pleit ervoor het besluit tot eventuele opheffing van het vliegverbod buiten de UDP ten minste uit te stellen tot deze procedure volledig is afgerond. De (milieu)kaders zijn immers nog niet bekend en er kan dus ook niet worden vastgesteld of opheffing van het verbod binnen de nieuwe (milieu)kaders van vliegveld Teuge zal vallen.

Red Gelderland vindt dat er, alvorens een definitief besluit genomen wordt over het (gedeeltelijk) opheffen van het vliegverbod voor VFR-vluchten buiten de UDP om, een eerlijke en onafhankelijke Milieu Effect Rapportage moet worden opgesteld, waarin het cumulatieve vliegtuiggeluid voor de regio/gemeentes/dorpen rond vliegveld Teuge wordt onderzocht en vastgesteld. Daar moet dus het totale vliegtuiggeluid van vliegveld Teuge, vliegbasis Deelen, het huidige Schiphol-verkeer en het geplande toekomstige vliegverkeer van Lelystad Airport in worden meegewogen.

Red Gelderland roept minister Van Nieuwenhuizen op om de gezondheidsnorm voor vliegtuiggeluid van de World Health Organization (WHO) van 45dB Lden als absolute bovengrens aan te houden.