Actueel

Lees hier de zienswijze van de Werkgroep Red Gelderland op de (Ontwerp) Omgevingsverordening van de Provincie Gelderland:

https://redgelderland.nl/actueel-2/zienswijze-rg-omgevingsverordening-prov-gelderland-november-2020-pdf/

Luchtvaartnota: ‘Onverantwoord vliegen naar 2050’

Naar aanleiding van de ‘Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050’ heeft de Werkgroep Red Gelderland een opiniestuk geschreven dat ook meteen de zienswijze op de Luchtvaartnota wordt. De Luchtvaartnota heeft als motto meegekregen ‘Verantwoord vliegen naar 2050’. Na lezing kwam Red Gelderland echter tot de conclusie dat dit beleid ‘Onverantwoord vliegen naar 2050’ is.

Het stuk is geplaatst op de opiniesite van BNNVARA, www.joop.nl:

https://joop.bnnvara.nl/opinies/groei-van-de-luchtvaart-is-geen-optie-meer

 • Bewoners: petitie voor voorwaarden aan staatssteun
  Petitie ondertekenen? Dat kan hier!

  Zes bewonersgroepen zijn een petitie gestart om de regering te verzoeken strenge voorwaarden te stellen aan de miljarden staatssteun die de luchtvaartindustrie op het punt staat te ontvangen.

  De steun moet volgens de zes alleen dan worden verleend als de sector akkoord gaat met een forse krimp van het aantal vluchten en het verplicht naleven van de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO op het gebied van geluid en uitstoot.

  (foto: Ben Koorengevel via Unsplash)
  Eerlijk belasten

  Ook willen zij dat de sector eindelijk eens op een eerlijke manier wordt belast, dat wil zeggen met onder meer CO2- en kerosine-belasting, maar ook via tickettaks en zou het nultarief voor de omzetbelasting moeten worden afgeschaft.

  De inkomsten van die belastingen kunnen dan worden geïnvesteerd in duurzaam openbaar vervoer, zoals snelle (Maglev-) treinen.

  De burgers in de actiegroepen maken zich zorgen over de effecten van de luchtvaart op de leefomgeving, de volksgezondheid en het klimaat.

  Zware belasting op leefomgeving

  Zij constateren dat de luchtvaartsector een veel te grote belasting legt op die leefomgeving en tegelijkertijd een te verwaarlozen bijdrage levert aan de publieke zaak.

  Ook zijn ze van mening dat de huidige systemen om CO2 te compenseren nauwelijks bijdragen tot een positief resultaat op het klimaat en al zeker niet opwegen tegen de explosieve groei van de afgelopen jaren.

  Géén banenmotor meer

  Schiphol is géén banenmotor meer en desondanks heeft de democratie nauwelijks vat meer op de sector. Ondanks toegezegde staatssteun worden duizenden medewerkers van de ene dag op de andere op straat gezet, aldus de groep.

  De zes bewonersgroepen zijn BTV-Rotterdam, Red Gelderland, SOS-Zaanstreek, Behoud Woongenot Aalsmeerbaan,  https://stichtingswab.nl/ en SchipholWatch.

  Organisaties die zich alsnog achter de petitie willen scharen, kunnen dit aan ons melden via info@schipholwatch.nl

 • Lelystad Airport in het licht van de nieuwe Luchtvaartnota
  Bijdrage voor het Landelijk Burgerberaad Luchtvaart (LBBL)

  Het vliegveld ‘Lelystad Airport’ heeft op het gebied van de commerciële luchtvaart geen
  toekomst. Wel kan het in de komende decennia als vanouds plaats blijven bieden aan
  General Aviation. Tegelijkertijd kunnen, zowel op als nabij het huidige vliegveld, velerlei
  mogelijkheden tot ontwikkeling gebracht worden op het gebied van mobiliteit en innovatie.
  Hiertoe zal de eigenaar van het vliegveld, de Schiphol Group, haar ondernemingsplan
  grondig moeten wijzigen – met de nadruk op het begrip ‘grondig’ – en kan zij van Lelystad
  een proeftuin maken voor de benodigde stappen in de richting van een circulaire economie.
  Te denken valt aan de opwekking van duurzame energie, het bouwen van een universiteit
  voor innovatie en nieuwe technologie, een station en knooppunt voor treinen, bussen,
  hyperloop en andere vormen van duurzame mobiliteit, het bouwen van woningen volgens
  de beginselen van het ‘passief-bouwen’, het aanleggen van veelsoortige natuurgebieden en
  uiteraard het realiseren van meer kleinschalige kringlooplandbouw. Het reanimeren van het
  MC Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad zou deze nieuwe koers kunnen vergezellen.
  Bij dit alles moet, in het kader van welk toekomstplan dan ook, rekening gehouden worden
  met het gegeven dat de provincie Flevoland nu nog slechts vier meter onder de zeespiegel
  ligt, maar dat men daar na 2050, al dan niet geleidelijk, een ongewis aantal meters bij op zal
  moeten gaan tellen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet hieraan volop
  aandacht besteden en een langetermijnvisie ontwikkelen.
  Steeds minder mensen twijfelen eraan dat deze zeespiegelstijging grote verschuivingen in
  ons land zal veroorzaken, vooral in de laagst gelegen gebieden zoals Flevoland. Zo dicht bij
  de IJsselmonding gelegen, zou Lelystad Airport, inclusief het omliggend terrein, een
  interessante functie kunnen gaan vervullen. Nog voordat de nood werkelijk aan de man is,
  dient men maximaal vóór te sorteren op de bijzondere complicaties en moet men investeren
  in bijvoorbeeld de zoetwatervoorziening die in toenemende mate onder druk zal komen te
  staan. Nog voordat het jaar 2050 is aangebroken, zal het faciliteren van vakantievluchten op
  Lelystad Airport een volstrekt archaïsche aangelegenheid geworden zijn.
  Namens de werkgroep Red Gelderland,

  Odile Rijken
  12 januari 2020

 • Petitie van de Werkgroep Red Gelderland ‘Alle Gelderse Natura 2000-gebieden moeten blijven’

  Teken hier de petitie van de Werkgroep Red Gelderland:
  https://petities.nl/petitions/alle-gelderse-natura-2000-gebieden-moeten-blijven?locale=nl

  Het gaat slecht met de natuur in Gelderland, ook met vele van de vijftien Natura 2000-gebieden. De reden? Te veel stikstof. De Raad van State heeft niet voor niets een streep gehaald door de sjoemelwet PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). De Natura 2000-gebieden moeten dus juist beter worden beschermd en versterkt. Dat vindt het provinciebestuur van Gelderland niet; voor Gedeputeerde Staten rust er geen taboe op het opheffen van deze Europese beschermde status op een aantal gebieden.  Daarom is de Werkgroep Red Gelderland een petitie gestart: “Alle Gelderse Natura 2000-gebieden moeten blijven.”

  Dat vindt de Werkgroep Red Gelderland de wereld op z’n kop. Omdat door stikstofuitstoot op de pof gebieden als het Wooldse Veen en de Veluwe er slecht aan toe zijn, moeten ze zeker niet nog slechter beschermd worden. om meer stikstof te kunnen uitstoten. Dit zou ruimte kunnen creëren voor bijvoorbeeld de uitbreiding van Lelystad Airport en megastallen.

  Fotograaf: Ank van der Bilt

  De Gelderse natuur is van onschatbare waarde voor heel Nederland. In Gelderland liggen vijftien Natura 2000-gebieden, waarvan de Veluwe het bekendst is. Het bestuur van de Provincie Gelderland mag geen Natura 2000-gebieden opgeven, maar moet zich juist inspannen voor het behoud en de verbetering ervan. Daartoe roept Red Gelderland op in de petitie ‘Alle Gelderse   Natura 2000-gebieden moeten blijven”. De petitie zal worden aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland.

  Natura 2000 is een beschermde status van de Europese Unie, maar is niet door ‘Brussel’ opgelegd. De Nederlandse overheid heeft deze gebieden in Gelderland zelf aangemeld bij de Europese Unie. Dat brengt een zorgplicht met zich mee. De provinciebesturen van Noord-Brabant, Noord- en Zuid-Holland hebben de regering al gemeld: “Handen af van onze Natura 2000-gebieden!”. Het provinciebestuur van Gelderland niet. Gelderse gedeputeerde Peter Drenth heeft gesteld dat er geen taboe rust op het opheffen van het Natura 2000-stempel van bepaalde gebieden.